20 Հունվարի, Կիրակի, 2019

Խորհրդարանում արտահերթ նիստ է լինելու

12.thumb_

ՀՀ կառավարությունն այսօրվա նիստին որոշեց առաջարկել խորհրդարանին վաղը ժամը 11:00-ին արտահերթ նիստ անցկացնել` հետևյալ օրակարգով և քննարկման հաջոր­դա­կա­նու­թյամբ`

1) «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մա­­սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատա­րե­լու մա­սին»

Կ-267-13.02.2018-ՊԻՄԻ-011/1

(երկրորդ ընթերցում)

2)  «Հանրաքվեի մասին»

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կա­տա­րելու մասին

Կ-176-03.11.2017-ՊԻՄԻ-011/1

(երկրորդ ընթերցում)

3) «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փո­փոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին,

«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն­քում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Կ-273-28.02.2018,14.03.2018-ԳԿ-011/0

(երկրորդ ընթերցում)

4) «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու­թյուններ կատարելու մասին»

Կ-259-08.02.2018-ՊԻՄԻ-011/1

(երկրորդ ընթերցում)

5) «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հան­րա­­պե­տու­թյան օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»,

 «Վարչական իրավախախ­տումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան օրենս­­գրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,

 «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անց­կաց­­ման մա­սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում­ներ կատարելու մասին»,

 «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կա­տա­րելու մա­սին»

Կ-271-19.02.2018,02.03.2018-ՏՀ-011/0

(երկրորդ ընթերցում)

6) «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն­քում փոփոխություն կատարելու մասին

Կ-269-16.02.2018-ՊԻՄԻ-011/01

(երկրորդ ընթերցում)

7) Միջազգային պայմանագրերի մասին,

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփո­խու­թյուն կատարելու մասին,

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կա­տա­րելու մասին,

«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին,

«Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին,

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաս­տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին,

«Մանկապատանեկան սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն­քում փոփոխություն կատարելու մասին,

«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն­քում փոփոխություն կատարելու մասին,

«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետու­թյան օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին,

«Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապա­հովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կա­տա­րելու մասին,

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին,

«Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին,

«Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին,

«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին,

«Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին,

«Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն­քում լրացում կատարելու մասին,

«Մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապե­տության օրենքում լրացում կատարելու մասին,

«Մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին,

«Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտան­­գության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին,

«Հիդրոօդերևութաբանական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապե­տության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին,

«Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին,

«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» Հայաստանի Հանրապե­տության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

«Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների մասին» Հայաս­տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին,

«Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին,

«Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն­քում փոփոխություն կատարելու մասին,

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փո­փոխություններ կատարելու մասին,

«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փո­փոխություններ կատարելու մասին,

«Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրա­ցում կատարելու մասին,

«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպա­նության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին,

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին,

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու­թյուններ և լրացում կատարելու մասին,

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաս­տա­նի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին,

«Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հան­րա­պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին,

«Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների միջև միջպետական (միջկա­ռա­վա­րական) համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժե­րի համար բացառապես ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ավե­­լացված արժեքի հարկից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն­քում փոփոխություններ կատարելու մասին,

«Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կա­տարելու մասին,

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հան­րապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին,

Կ-272-27.02.2018-ԱՀ-011/01

(երկրորդ ընթերցում)

8) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփո­խու­­թյուն­ներ կատարելու մասին»,

«Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփո­խու­թյուն­ներ և լրացում կատարելու մասին»

Կ-274-28.02.2018,02.03.2018-ՊԻՄԻ-011/1

(երկրորդ ընթերցում)

9)  «Կառա­վարության կառուցվածքի և գործունեության մասին»,

«Գործատուների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փո­փո­խություն կատարելու մասին»,

«Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին» Հա­յաս­տանի Հանրապե­տու­թյան օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնա­կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրա­պե­տու­թյան օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,

«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,

«Հայաստանի Հանրապե­տության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրա­պետության օրենքում փոփոխություն կատա­րելու մասին»,

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հան­րապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

«Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին»,

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատա­րե­լու մասին»,

Հարկային ծառա­յու­թյան մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո­խու­թյուններ և լրա­ցում­ներ կատարելու մասին»,

Մաքսային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրա­պե­տու­թյան օրենքում փոփո­խու­թյուններ կատարելու մասին»,

Մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո­խություններ և լրացում կատա­րելու մասին»,

Քաղաքաշինության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո­խու­թյուն­­ներ կատարելու մասին»,

Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին Հա­յաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու­թյուններ կատարելու մասին»,

Տեսչական մարմինների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո­խու­թյուններ կատարելու մասին»,

«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն­քում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»,

«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրա­­պե­տության օրենքում փոփո­խու­թյուններ և լրացում կատարելու մասին»,

«Օպերատիվ-հետախուզական գործու­նեու­թյան մասին» Հայաստանի Հանրա­պետու­թյան օրենքում փոփոխություններ և լրա­ցում­ներ կատարելու մասին»,

«Սահմանապահ զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրա­պե­տու­թյան օրենքում փոփո­խու­­թյուն և լրացում կատարելու մասին»,

«Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու­թյուն­ներ և լրացումներ կատարելու մասին»,

«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրա­պե­տության օրենքում փո­փո­­խություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,

«Ոստի­կա­նության զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո­խու­­թյուն­ներ կատարելու մասին»,

«Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտան­գության ապահով­ման մա­սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո­խու­թյուն­ներ և լրացումներ կա­տա­­րելու մասին»,

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաս­տանի Հանրապետության օրենքում փոփո­խու­թյուն­ներ և լրացումներ կատարելու մասին»,

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաս­տանի Հան­րա­պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,

«Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում­ներ կատարելու մա­սին»,

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կար­գա­վիճակի մասին» Հայաստանի Հան­րա­պե­տության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում­ներ կա­տարելու մասին»,

Հատուկ քննչական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրա­պետության օրենքում լրա­ցում կատարելու մասին»,

«Պետական վերահսկողական ծառայության մասին»,

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաս­տանի Հանրապետու­թյան օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,

«Դատա­կան ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հա­յաս­­­տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,

«Քրեակա­տա­րո­ղա­կան ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն­քում փոփոխու­թյուն­ներ և լրացում կատարելու մասին»,

«Պրոբացիայի մասին» Հայաստանի Հանրա­պե­տու­թյան օրենքում փոփոխություններ և լրա­ցումներ կատարելու մասին»,

Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին Հայաստանի Հան­րապե­տու­թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,

Սննդամթերքի անվտանգության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փո­փոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,

Կերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում­ներ կատարելու մասին»,

Բուսասանիտարիայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու­թյուն­ներ և լրացումներ կատարելու մասին»,

Անասնաբուժության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխո­ւ­թյուն­ներ և լրացումներ կատարելու մասին»,

«Փրկարար ծառա­յու­թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո­խու­­թյուն­ներ և լրացում­ներ կատարելու մասին»,

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրա­պե­տության օրենքում փո­փո­խու­­թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»,

«Պետական արարողակարգի մասին»,

«Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փո­փոխություններ կատարելու մասին»,

«Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում­ներ կա­տարելու մասին»,

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրա­պե­տու­­թյան օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»,

Ավիացիայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կա­տա­­րելու մասին»,

«Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,

«Պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կա­­տա­րելու մասին»,

Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին Հայաստանի Հան­րա­­պե­տու­թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»,

Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին Հայաստանի Հանրա­պե­տու­թյան օրեն­քում փոփոխություն կատարելու մասին»,

Աշխարհագրական անվա­նում­ների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փո­փոխություններ կատա­րե­լու մասին»,

«Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացում կատա­րե­լու մասին»,

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին Հայաստանի Հանրա­պե­տու­թյան օրեն­քում փո­փոխություններ կատարելու մասին»,

Պետական գույքի կառա­վարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փո­փոխություններ և լրա­ցում կատարելու մասին»,

Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին Հայաստանի Հան­րա­պե­տության օրենքում լրացում և փոփոխություններ  կատա­րելու մասին»,

«Անտառային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»,

«Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մա­սին»,

«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրա­պե­­տու­թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»,

«Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրա­­ցում­ներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»,

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հան­րա­պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,

Կ-265-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0 և Կ-264-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0

(երկրորդ ընթերցում)

10) «Քաղաքացիական ծառայության մասին»,

 «Հանրային ծառայության մասին»,

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին»,

«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» Հայաստանի Հանրապետու­թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,

 «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հան­րապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձ­­նաց­ված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետա­կան հաշ­վառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրա­ցում­ներ կատարելու մասին»

Կ-268-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/01

(երկրորդ ընթերցում)

 

Արխիվ

Հունվարի 2019
ԵԵՉՀՈՒՇԿ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Դեկտեմբերի

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈւՐԵՐ