16 Նոյեմբերի, Ուրբաթ, 2018

Ազգային ժողովը ևս մեկ արտահերթ նիստ է գումարելու

12.thumb_

Կառավարությունն այսօրվա նիստում առաջարկելու է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախա­գահին 2017 թվա­կանի դեկ­տեմբերի 19-ին ժամը 11:00–ին գումարել Հայաստանի Հանրապե­­տու­­թյան Ազգային ժողովի ար­տա­հերթ նիստ` հետևյալ օրակարգով և քննարկման հաջորդականությամբ`

1) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կա­­տարելու մասին»

(նախագիծ)

(երկրորդ ընթերցում)

2) Տեսչական մարմինների մասին

(նախագիծ)

(երկրորդ ընթերցում)

3) «Այլընտրանքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փո­փո­խություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

Կ-165-24.10.2017-ՊԱ

 (երկրորդ ընթերցում)

4) «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնա­գիրքը հաս­տատելու մասին Հայաստանի Հանրա­պե­տության օրենքում փոփո­խու­թյուններ և լրացում կատարելու մասին,

«Ռազմարդյու­նա­բերական համա­­լիրի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու­թյուն­ներ կատա­րելու մասին,

«Ռազմական ոստիկանության մասին Հայաստանի Հանրա­պետության  օրենքում փոփո­խու­թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին

Կ-169-27.10.2017-ՊԱ

(երկրորդ ընթերցում)

5) Դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենք

(նախագիծ)

(երկրորդ ընթերցում)

6) «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանա­դրական օրենք,

«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հա­յաս­տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հան­րապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»,

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փո­փո­խություններ կատարելու մասին»,

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո­խու­թյուն­ներ կատարելու մասին»,

«Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փո­փո­խություն կատարելու մասին»,

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփո­խու­թյուն և լրացում կատարելու մասին»,

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենս­գրքում լրացումներ կատարելու մասին»,

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրեն­քում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»,

«Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրա­ցում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծեր.

(նախագիծ)

(երկրորդ ընթերցում)

7) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք,

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու­թյուն­ներ և լրացումներ կատարելու մասին»,

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»,

Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մա­սին,

«Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,

«Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,

«Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,

«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»,

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետու­թյան օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»

(նախագիծ)

(երկրորդ ընթերցում)

8) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխու­թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին», 

«Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխու­թյուն­ներ և լրացում կատարելու մասին»,

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մա­սին»,

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

(Կ-183-16.11.2017-ՊԻՄԻ-011/0)

(նախագիծ)

(երկրորդ ընթերցում)

9) «Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրա­ցում­ներ կատարելու մասին»,

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենս­գրքում լրացումներ կատարելու մասին»,

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփո­խություն կատարելու մասին»,

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կա­տարելու մասին»

«Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու­թյուններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծեր.

193

(նախագիծ)

(երկրորդ ընթերցում)

10) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փո­փո­խություն և լրացում կատարելու մասին»,

«Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխու­թյուն և լրացում կատարելու մասին»,

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

(նախագիծ)

(երկրորդ ընթերցում)

11) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրա­ցումներ կատարելու մասին»,

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրա­ցում­ներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծեր.

(նախագիծ)

(երկրորդ ընթերցում)

12) «էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հան­րա­պե­տության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»,

«էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատա­րելու մասին»

(Կ-194-27.11.2017-ՏՀ-011/0)

(նախագիծ)

(երկրորդ ընթերցում)

13) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հան­րա­պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,

«Պետական պարտքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն­ներ կատարելու մասին»,

200

(երկրորդ ընթերցում)

14) «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում­ներ կատարելու մասին»,

«Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կա­տարելու մասին»,

«Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հան­րա­պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,

«Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու­թյուն կատարելու մասին»,

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրա­պե­տության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»,

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հան­րա­պե­տության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,

«Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հան­րապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,

«Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում­ներ կատարելու մասին»,

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձ­նաց­ված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշ­վառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,

«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» Հայաս­տանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,

«Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն­քում լրացում կատարելու մասին»

(Կ-181-13.11.2017-ՏՀ)

 (երկրորդ ընթերցում)

15) «Հանրագրերի մասին»

(Կ-105-31.07.2017,04.12.2017-ՊԻՄԻ-011/0)

(երկրորդ ընթերցում)

Արխիվ

Նոյեմբերի 2018
ԵԵՉՀՈՒՇԿ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Հոկտեմբերի

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈւՐԵՐ